Regler och villkor

1.Införandet

1.1. Dessa villkor (“Villkoren”) reglerar förhållandet mellan dig (“Användare” eller “du”) och Adlegion Ltd och din tillgång till och användning av webbplatsen som ägs och drivs av Adlegion Ltd (“oss”, “vi”, “vår“ eller “Adlegion”) (“Webbplatsen”) och användning av någon av de tillhandahållna tjänsterna. Läs noga innan du använder webbplatsen och/eller tjänsterna.

1.2. Genom att besöka, komma åt webbplatsen och använda tjänsterna bekräftar du att du har läst förstått, godkänner och accepterar villkoren. Om du inte vill vara bunden av dessa villkor, och/eller om du inte håller med på något sätt, ska du inte komma åt och/eller visa och/eller använda webbplatsen och/eller tjänsterna.

 

2. Webbplatsens innehåll och tjänster

2.1. Tjänster avser alla tjänster som är tillgängliga för dig som användare via webbplatsen och/eller via ditt Adlegion konto som bland annat inkluderar informationskurser online, utbildningstjänster relaterade till finansvärlden (“tjänsterna”).

2.2. Tjänsterna och allt innehåll erbjuds endast i informationssyfte och/eller allmän utbildning. All information och material som tillhandahålls ska inte betraktas som råd eller förlitas på för sådan handel, eftersom faktisk finansiell handel kan skilja sig från den metod och det sätt som illustreras under Adlegions tjänster.

2.3. Adlegion tillhandahåller inte några individuella eller anpassade juridiska, skatte, redovisnings eller investeringstjänster på alla sätt. Investerings och finansiella beslut ligger enbart personligen hos varje individ och följaktligen efter eget gottfinnande. Med tanke på att varje individ ska fatta sitt eget beslut bör en kvalificerad finansiell rådgivare konsulteras innan man går vidare med någon finansiell fråga.

2.4. ADLEGION:S TJÄNSTER SKA INTE ALLTID TOLKAS0ED SOM RÅDGIVNING ELLER ANVÄNDAS FÖR INVESTERINGAR, FINANSIELL PLANERING, JURIDIK, REDOVISNING ELLER SKATTEÄNDAMÅL. ADLEGION LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ATT INFORMATIONEN OCH MATERIALET ALLTID ÄR KORREKT, KVALITATIVT ELLER FULLSTÄNDIGT OCH ADLEGION SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA FEL, UTELÄMNANDEN, FELAKTIGHETER I INFORMATIONEN OCH MATERIALET ELLER FÖR NÅGON ANVÄNDARES BEROENDE AV INFORMATIONEN OCH TJÄNSTERNA. ANVÄNDAREN ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ATT VERIFIERA INFORMATIONEN SOM LÄMPLIG FÖR ANVÄNDARENS PERSONLIGA BRUK, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, OCH SÖKA RÅD FRÅN EN KVALIFICERAD PROFESSIONELL ANGÅENDE SPECIFIKA FINANSIELLA, JURIDISKA, REDOVISNINGS ELLER SKATTEFRÅGOR SOM EN ANVÄNDARE KAN HA.

2.5. ADLEGION KOMMER INTE ATT HÅLLAS ANSVARIGT FÖR ATT DU AGERAR PÅ NÅGON AV DE UPPGIFTER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA TJÄNSTERNA ELLER FÖR NÅGON EKONOMISK FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU KAN DRABBAS AV TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTER OCH EKONOMISKT OCH/ELLER HANDELSBESLUT.

2.6. Du som besökare och användare av webbplatsen och/eller tjänsterna godkänner och garanterar härmed att:

       2.6.1. Du kommer att använda webbplatsen på ett lagligt sätt och alltid i enlighet med villkoren.

       2.6.2. All information och data som du kan tillhandahålla oss via webbplatsen och tjänsterna är sanna, korrekta, aktuella och fullständiga i alla avseenden och att du omedelbart kommer att meddela oss om eventuella ändringar av den informationen, dokumentet eller filen. Sådana strider inte heller mot tillämpliga lokala, nationella eller internationella lagar eller förordningar eller strider mot någon persons juridiska rättigheter, är inte stötande eller ärekränkande på något sätt.

 

3. Licens att använda webbplatsen och tjänsterna

3.1. Under förutsättning att du följer villkoren och andra riktlinjer eller policyer som Adlegion inkluderar genom tjänsterna, ger Adlegion dig en begränsad, icke-överförbar, icke-underlicensierbar, icke-exklusiv, återkallelig licens att göra icke-kommersiell, personlig användning av de tjänster du köper.

3.2. Köp av Tjänsterna ger dig endast rätt att se innehållet som tillhandahålls under Tjänsterna och är inte ett köp av programvaran eller innehållet som ingår i Tjänsterna.

3.3. Du får inte överföra ditt konto till någon annan person eller använda någon annans konto. Om inte annat uttryckligen tillåts i villkoren är du förbjuden att och får inte kopiera, sälja, återförsälja, visa, reproducera, publicera, modifiera, överföra, distribuera eller kommersiellt utnyttja tjänsterna och/eller något relaterat material; och Adlegion förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot dig i samband med obehörig användning av tjänsterna, eller ditt brott mot villkoren, oavsett om det är enligt lag eller rättvisa.

 

4. Tillgång till webbplatsen och tjänsterna

4.1. Adlegion förbehåller sig rätten att när som helst stänga av eller avsluta åtkomsten till webbplatsen och/eller ditt konto och alla tjänster av vilken anledning som helst eller utan anledning alls, med eller utan föregående meddelande till dig. Om du inte, enligt Adlegions eget gottfinnande, har brutit mot villkoren, kommer en sådan uppsägning inte att avsluta din rätt att se något innehåll under de tjänster du redan har köpt.

4.2. Adlegion förbehåller sig rätten att ändra, modifiera, säga upp någon av Tjänsterna av vilken anledning som helst och när som helst utan föregående meddelande, helt eller delvis. Adlegion ska meddela dig i vissa fall av avbokning och resultat så snart som rimligen möjligt.

4.3. Om Adlegion anser att det har förekommit orimlig användning, brott mot säkerheten eller obehörig åtkomst eller där något av villkoren har överträtts, förbehåller sig Adlegion vidare rätten att när som helst neka eller inaktivera din åtkomst till webbplatsen och/eller avsluta tjänsterna och ditt konto utan att meddela dig i förväg. I händelse av uppsägning kommer alla begränsningar som åläggs dig och de ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar som anges i villkoren att överleva uppsägning och eventuella juridiska rättigheter som tillfaller oss mot dig fram till uppsägningsdatumet kommer inte att påverkas.

4.4. Adlegion tillhandahåller inte sina tjänster till minderåriga. Personer under 18 år bör avstå från att använda webbplatsen och/eller tjänsterna. Webbplatsen och tjänsterna är inte utformade eller avsedda att användas av minderåriga, och Adlegion samlar inte in personuppgifter från minderåriga. Om sådana uppgifter kommer att skickas in ska Adlegion fortsätta i enlighet med sin integritetspolicy.

4.5. Om inte annat anges i dessa villkor kan en användare skicka en begäran om annullering av en beställning av tjänsten genom att skicka ett e-postmeddelande till info@theadlegion.com inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av bekräftelsemeddelandet. Att kontakta Adlegion via någon annan kontaktsida, e-postadress eller nummer för en begäran om återbetalning kommer inte att betraktas som meddelande om en sådan begäran.

4.6. Adlegion förbehåller sig rätten att avvisa en Användares begäran om annullering av en beställning av en Tjänst, i händelse av att leveransen av Tjänsten har slutförts, Tjänsten har initierats eller mottagits och omedelbart görs tillgänglig för en Användare, t.ex. digitalt innehåll online som har laddats ner.

 

5. Användning av data

5.1. Vi respekterar din integritet och kommer endast att behandla personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till sådan behandling och du garanterar att all information som du tillhandahåller är korrekt.

5.2. Vi rekommenderar att innan du fortsätter att använda webbplatsen och tjänsterna att du läser vår Integritetspolicy för din bättre förståelse av hur vi samlar in och behandlar användardata.

 

6. Ingen ackreditering

6.1. Adlegion är inte en ackrediterad utbildningsinstitution. Ditt deltagande i eller slutförande av någon kurs och/eller mottagande av tjänster ger ingen akademisk kredit. Ingenting i dessa villkor eller på annat sätt genom tjänsterna registrerar dig i någon utbildningsinstitution eller i någon kurs som erbjuds av någon sådan institution.

6.2. Förutsatt att du på ett tillfredsställande sätt har deltagit i eller slutfört någon kurs eller utbildning som tillhandahålls under Tjänsterna, och som bestäms av Adlegion efter eget gottfinnande, kan Adlegion förse dig med ett intyg om prestation när det ingås. Du bekräftar att ett sådant certifikat endast bekräftar deltagande och/eller indikerar slutförande av en kurs eller utbildning som genomförts inom ramen för Tjänsterna och inte är ansluten till någon högskola, universitet, företag eller annan certifieringsinstitution, och inte står i stället för en kurs som tas vid någon ackrediterad akademisk institution och inte förmedlar akademisk kredit eller certifiering av någon professionell styrelse eller utbildningsinstitution eller organisation och varken Adlegion Inte heller någon av dess representanter har någon skyldighet gentemot dig att hjälpa dig att erhålla någon sådan kredit eller certifiering.

 

7. Betalningar

7.1. För att köpa Tjänsterna måste du tillhandahålla en eller flera giltiga, accepterade betalningsmetoder vid inköpstillfället. Relevanta avgifter som ska betalas för tjänsterna anges alltid på webbplatsen. Adlegion förbehåller sig rätten att ändra dessa från tid till annan. Alla betalningar som görs av dig via webbplatsen med avseende på tjänsterna är föremål för dessa villkor och juridiska dokument som finns tillgängliga på webbplatsen och / eller på ditt konto.

7.2. För varje beställning du skickar skickas ett bekräftelsemeddelande till dig som visar godkännande av din beställning (“E-postbekräftelse”) vid mottagandet av din betalning.

7.3. Om du bestämmer dig för att komma åt webbplatsen, registrera ett konto och använda tjänster som medför en avgift, samtycker du till att betala den avgiften och alla tillhörande skatter (t.ex. Försäljningsskatt eller MOMS) relaterade till en sådan tjänst, om tillämpligt. MOMS kommer att beräknas och läggas till enligt gällande lagar. Du ska gottgöra och hålla Adlegion skadeslöst mot alla anspråk från skattemyndigheter för underbetalning av MOMS och eventuella påföljder och/eller räntor på dessa i samband med användningen av Tjänsterna.

7.4. För att köpa tjänster använder Adlegion säkra betalningsprocessorer från tredje part och all information du tillhandahåller betalningsprocessorn lagras eller kontrolleras inte av Adlegion. Utländska transaktionsavgifter, t.ex. konverteringsavgifter eller andra avgifter i samband med behandlingen av en betalning, kan tas ut av emittenten.

 

8. Länkar och innehåll från tredje part

8.1. Webbplatsen kan innehålla information och/eller länkar till webbplatser, tjänster, innehåll och material som kontrolleras eller erbjuds av tredje part ("Tredjeparts innehåll"). Innehåll från tredje part övervakas eller underhålls inte av Adlegion och Adlegion ansvarar inte heller för innehåll från tredje part.

8.2. Läs alla upphovsrättsliga och juridiska meddelanden och användarvillkor för varje tredjepartsinnehåll innan du använder verktyg eller tjänster av sådana. Även sådant tredjepartsinnehåll kan ha en sekretesspolicy som skiljer sig från Adlegion och kan ge mindre säkerhet än Adlegion.

8.3. Adlegion garanterar inte sådant tredjepartsinnehåll, inklusive bland annat riktigheten och tillförlitligheten och frånsäger sig härmed allt ansvar för innehåll från tredje part som publiceras eller erbjuds av någon tredje part på Adlegions webbplats och genom dess tjänster och/eller erbjuds av tredje parts webbplatser som är länkade till Adlegions webbplats och tjänster och för eventuella skador eller förluster som du kan drabbas av till följd av åtkomst till dessa tredjepartstjänster och Innehåll från tredje part.

8.4. Du bekräftar och samtycker härmed till att det är ditt ansvar att utvärdera allt innehåll från tredje part tidigare och ditt beslut att använda dem och om du bestämmer dig för att använda dem använder du dem på egen risk. Adlegion ska inte hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för förlust och/eller skada och/eller kostnad och/eller kostnad av något slag (inklusive utan begränsning av direkt, indirekt eller följdriktig natur, ekonomisk eller finansiell förlust eller annan förlust eller förlust av omsättning, vinst, affärer eller goodwill) som uppkommit eller lidit genom din användning av innehåll från tredje part och du ersätter härmed Adlegion och dess tjänstemän från sådant ansvar som härrör från ditt beslut att använda tjänster från tredje part och innehåll från tredje part.

 

9. Immateriella rättigheter

9.1. Allt material, innehåll, programvara, webbplats och all data tillhör Adlegion och/eller tredjepartsleverantörer och ska skyddas i enlighet med gällande lagar.

9.2. Genom att besöka webbplatsen och/eller använda tjänsterna har du ingen rätt när som helst till någon immateriell egendom. Alla rättigheter som uttryckligen eller underförstått när som helst är förbehållna Adlegion. Ingenting i dessa villkor, webbplats och tjänster förmedlar till dig någon äganderätt eller annan äganderätt och sådant innehåll får inte användas utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

9.3. Du får inte orsaka eller tillåta att några åtgärder orsakas som äventyrar eller skadar eller förtalar någon immateriell egendom som tillhör Adlegion och/eller agerar mot Adlegion genom någon handling.

9.4. Genom att besöka webbplatsen och använda tjänsterna samtycker du till att du kommer åt allt innehåll enbart för ditt eget privata bruk och samtycker vidare till att du:
      a. att inte publicera, avslöja, kopiera, lagra i något medium, modifiera, låna ut, distribuera, sälja, återförsälja, överföra, tilldela, ändra eller skapa härledda verk baserat på webbplatsen, innehållet eller tjänsterna eller någon del därav;
      b. inte skapa tjänster med liknande idéer, funktioner, funktioner eller grafik på webbplatsen, innehållet eller tjänsterna;
      c. inte använda webbplatsen, innehållet eller tjänsterna på servicebyråbasis;
      d. inte använda webbplatsen, innehållet och tjänsterna på något sätt som är olagligt, kränkande, vilseledande, trakasserande eller ärekränkande, eller för något olämpligt syfte (som vi kan bestämma efter eget gottfinnande); och
      e. inte publicera, överföra eller länka till någon robot, spindel, sökrobot, virus, skadlig kod, trojansk häst, spionprogram eller liknande skadlig kod som är avsedd (eller som har potential) att skada, störa, äventyra eller utnyttja webbplatsen, innehållet eller tjänsterna eller något datorsystem, server, router eller någon annan internetansluten enhet som är associerad med webbplatsen.

9.5. Du samtycker till att gottgöra och hålla Adlegion skadeslöst från och mot alla anspråk som uppstår till följd av eller i samband med din användning av webbplatsen och tjänsterna, inklusive utan begränsning, för ditt brott mot lagar eller förordningar och/eller om din användning gör intrång i eller på annat sätt bryter mot någon immateriell egendom eller annan äganderätt som tillhör Adlegion eller någon person eller enhet.

 

10. Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

10.1. Handel och investeringar innebär en hög grad av risk och kan leda till en betydande eller fullständig förlust av medel och bör därför endast ske med riskkapital. Köp, försäljning eller rådgivning angående värdepapper eller finansiella instrument kan endast göras av en licensierad branschrepresentant, såsom, men inte begränsat till en licensierad mäklare / återförsäljare, introduktionsmäklare eller licensierad investeringsrådgivare.

10.2. INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER SKA INTE BETRAKTAS SOM ETT ERBJUDANDE ELLER UPPMANING TILL ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA, KÖPA ELLER PÅ ANNAT SÄTT HANTERA NÅGON SÄKERHET ELLER ANNAN INVESTERING.

10.3. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ATT BEKRÄFTA RIKTIGHETEN OCH LÄMPLIGHETEN AV DEN INFORMATION OCH DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS DIG MED DINA RÅDGIVARE. ADLEGION:S TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER ELLER UTSEENDET PÅ EN SPECIFIK PERSON SOM INSTRUERAR ATT TILLHANDAHÅLLA NÅGON TJÄNST PÅ UPPDRAG AV ADLEGION, ÄR INTE EN REKOMMENDATION FRÅN ADLEGION AV INNEHÅLLET DÄRI ELLER DEN PERSON SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER. ADLEGION ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGRA INTERAKTIONER MELLAN DIG OCH NÅGON PERSON ELLER NÅGON ANNAN ANVÄNDARE AV TJÄNSTERNA. ADLEGION GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AVSEENDE KVALITETEN PÅ NÅGRA TJÄNSTER.

10.4. Vi noterar att även om informationen som utgör innehållet på webbplatsen och tjänsterna har utarbetats med vederbörlig professionell omsorg, kan eventuella felaktigheter eller fel aldrig elimineras helt. Adlegion frånsäger sig uttryckligen alla garantier, uttryckta eller underförstådda, för riktigheten av något av innehållet som tillhandahålls, eller för informationens lämplighet för något ändamål och tar inget ansvar för eventuella fel eller utelämnanden, eller för eventuella skador eller förluster du kan drabbas av.

10.5. Adlegion ansvarar inte gentemot dig för någon förlust som uppstår på grund av felaktighet eller ofullständighet i information som finns på webbplatsen eller i tjänsterna.

10.6. Webbplatserna och tjänsterna tillhandahålls dig "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan att någon garanti ges i förhållande till webbplatsen eller tjänsterna, inklusive (men inte begränsat till) underförstådda garantier för icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet, noggrannhet, lämplighet för ändamålet, att all information är uppdaterad eller korrekt, eller någon underförstådd garanti som härrör från handel eller användning eller handel.

10.7. Adlegion ska inte vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för några fall där webbplatsen eller vissa funktioner eller delar av webbplatsen blir otillgängliga.

10.8. Adlegion ansvarar inte för förlust av material som laddas upp eller överförs via webbplatsen eller för någon kommunikation som skickas via e-post som antingen tas emot sent eller inte tas emot alls.

10.9. Adlegion ansvarar inte för några särskilda, indirekta skador eller följdskador (inklusive förlust av affärer, vinster, förväntade besparingar, möjligheter, rykte eller goodwill) oavsett orsak.

10.10. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER ADLEGION ATT VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA ELLER INDIREKTA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER NÅGON AV TJÄNSTERNA, ELLER FÖRLUST AV DATA, ÄVEN OM ADLEGION HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH OAVSETT OM DET ÄR BASERAT PÅ KONTRAKT, SKADESTÅND, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT.

10.11. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Adlegion och dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter och leverantörer skadeslösa omedelbart på begäran, från och mot alla anspråk på ansvar, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive juridiska avgifter, som uppstår till följd av brott mot villkoren, av dig eller andra skulder som uppstår till följd av din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna.

 

11. Force majeure

11.1. I händelse av att någon av parterna inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt villkoren som härrör från någon orsak eller orsaker utanför dess rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, Guds handlingar, regeringshandling, krig, brand, översvämning, dåligt väder eller sjukdom, explosion, strejker, utrustnings- eller överföringsfel eller skada, eller andra orsaker som rimligen ligger utanför dess kontroll som inte rimligen kunde planeras för eller undvikas, En sådan part ska inte hållas ansvarig för förseningar, underlåtenhet att fullgöra eller för skador på den andra parten till följd av sådan underlåtenhet att utföra eller på annat sätt av sådana orsaker.

 

12. Diverse

12.1. Adlegion förbehåller sig rätten att när som helst redigera, modifiera, komplettera och/eller ta bort någon eller hel del av villkoren eller innehållet på webbplatsen med eller utan föregående meddelande till dig och du rekommenderas att besöka webbplatsen och läsa villkoren regelbundet för att säkerställa att du samtycker till dem. Eventuella ändringar träder i kraft när de publiceras på webbplatsen. Om du inte samtycker till någon ändring av villkoren och webbplatsen måste du omedelbart sluta använda dessa.

12.2. Adlegion förbehåller sig vidare rätten att när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, någon av Tjänsterna helt eller delvis. Du samtycker till att Adlegion inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för sådana ändringar, avstängning eller uppsägning av någon eller alla tjänster. Ingenting i Villkoren ska tolkas som att Adlegion är skyldigt att underhålla och/eller stödja någon av Tjänsterna, helt eller delvis.

12.3. Adlegion ska tillåtas att tilldela, överföra och lägga ut sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att något meddelande eller samtycke till dig krävs. Du får dock inte tilldela, överföra eller lägga ut några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

12.4. Om någon del av villkoren är eller blir olaglig, ogiltig eller ogenomförbar i någon jurisdiktion, ska det inte påverka:
        12.4.1. lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten i den jurisdiktionen av någon annan del av villkoren; eller
        12.4.2. lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten i andra jurisdiktioner av den eller någon annan del av villkoren;

12.5. Ingenting i villkoren ska anses utgöra ett partnerskap mellan Adlegion och dig, och inte heller utgöra någon av parterna den andra partens ombud för något ändamål. Du är, och ska alltid vara, en oberoende entreprenör, och ingenting i dessa villkor är avsett eller bör tolkas för att skapa ett partnerskap, joint eller co-venture, franchise, agentur eller arbetsgivare-anställd relation mellan Adlegion och dig. Du är inte agent för Adlegion och du är inte auktoriserad och får inte intyga för någon tredje part att du är behörig att göra något åtagande, åta dig någon skyldighet, åta dig något ansvar eller på annat sätt agera på uppdrag av Adlegion.

12.6. Dessa villkor, inklusive eventuella juridiska meddelanden och ansvarsfriskrivningar som finns på denna webbplats, utgör hela avtalet mellan Adlegion och dig i förhållande till din användning av webbplatsen och tjänsterna och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser med avseende på dessa.

 

13. Tillämplig lag

13.1. Villkoren, webbplatsen och tjänsterna regleras av lagarna i Seychellerna. Alla tvister som uppstår mellan dig och Adlegion i samband med webbplatsen och/eller tjänsterna ska regleras av lagarna i Seychellerna och du underkastar dig den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i S eychelles för en sådan tvist.