Zasady i Warunki

1.Wstęp

1.1. Niniejsze warunki (“Warunki”) regulują relacje pomiędzy użytkownikiem (“Użytkownik” lub “Ty”) a Adlegion Ltd oraz Twój dostęp i korzystanie z witryny internetowej należącej i obsługiwanej przez Adlegion Ltd (“my”, “nas”, “nasz“ lub “Adlegion”) (“Witryna”) oraz korzystanie z wszelkich świadczonych Usług. Prosimy o uważne przeczytanie przed rozpoczęciem korzystania z Witryny i/lub Usług.

1.2. Odwiedzając, uzyskując dostęp do Strony i korzystając z Usług, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś, zgadzasz się i akceptujesz Warunki. Jeśli nie chcesz być związany niniejszymi Warunkami i/lub nie zgadzasz się z nimi w jakikolwiek sposób, nie wchodź i/lub nie przeglądaj i/lub nie korzystaj z Witryny i/lub Usług.

 

2. Zawartość strony internetowej i usługi

Usługi oznaczają wszystkie usługi dostępne dla Ciebie jako Użytkownika za pośrednictwem Witryny i/lub za pośrednictwem Twojego konta Adlegion, które obejmują między innymi kursy informacyjne online, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze światem finansów (“Usługi”).

2.2. Usługi i wszelkie treści są oferowane wyłącznie w celach informacyjnych i/lub edukacyjnych. Wszelkie dostarczone informacje i materiały nie powinny być traktowane jako porady ani nie należy na nich polegać w celu dokonywania takich transakcji, ponieważ rzeczywiste transakcje finansowe mogą różnić się od metod i sposobów przedstawionych w ramach Usług Adlegion.

2.3. Adlegion nie świadczy żadnych indywidualnych lub dostosowanych do potrzeb klienta usług prawnych, podatkowych, księgowych lub inwestycyjnych. Decyzje inwestycyjne i finansowe leżą wyłącznie w gestii każdej osoby i odpowiednio według jej własnego uznania. Biorąc pod uwagę, że każda osoba podejmie swoją własną decyzję, przed przystąpieniem do jakichkolwiek spraw finansowych należy skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą finansowym.

2.4. USŁUGI ADLEGION NIE POWINNY BYĆ W ŻADNYM WYPADKU INTERPRETOWANE JAKO DORADZTWO LUB WYKORZYSTYWANE DO CELÓW INWESTYCYJNYCH, PLANOWANIA FINANSOWEGO, PRAWNYCH, KSIĘGOWYCH LUB PODATKOWYCH. ADLEGION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI, JAKOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI INFORMACJI I MATERIAŁÓW W KAŻDYM CZASIE I ADLEGION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA, NIEŚCISŁOŚCI W INFORMACJACH I MATERIAŁACH ANI ZA POLEGANIE UŻYTKOWNIKA NA INFORMACJACH I USŁUGACH. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WERYFIKACJĘ INFORMACJI POD KĄTEM ICH PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU OSOBISTEGO, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ZASIĘGNIĘCIE PORADY WYKWALIFIKOWANEGO SPECJALISTY W ZAKRESIE WSZELKICH KONKRETNYCH KWESTII FINANSOWYCH, PRAWNYCH, KSIĘGOWYCH LUB PODATKOWYCH, JAKIE MOŻE MIEĆ UŻYTKOWNIK.

2.5. ADLEGION NIE BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA NA PODSTAWIE JAKICHKOLWIEK INFORMACJI DOSTARCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY FINANSOWE, KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE PONIEŚĆ W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG I PODEJMOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH I/LUB HANDLOWYCH.

2.6. Użytkownik jako odwiedzający i korzystający z Witryny i/lub Usług niniejszym zgadza się i gwarantuje, że:

       2.6.1. Użytkownik będzie korzystał z Witryny w sposób zgodny z prawem i zawsze zgodnie z Warunkami.

       2.6.2. Wszystkie informacje i dane, które możesz nam dostarczyć za pośrednictwem strony internetowej i usług, są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne pod każdym względem i że powiadomisz nas natychmiast o wszelkich zmianach w tych informacjach, dokumentach lub plikach. Również takie nie naruszają żadnych obowiązujących lokalnych, krajowych lub międzynarodowych praw lub przepisów lub naruszają prawa jakiejkolwiek osoby, nie są obraźliwe lub zniesławiające w jakikolwiek sposób.

 

3. Licencja na korzystanie z witryny i usług

3.1. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika Warunków oraz wszelkich innych wytycznych lub zasad, które Adlegion zamieszcza za pośrednictwem Usług, Adlegion udziela użytkownikowi ograniczonej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, niewyłącznej i odwołalnej licencji na niekomercyjne, osobiste korzystanie z zakupionych Usług.

3.2. Zakup Usług uprawnia jedynie do przeglądania treści udostępnianych w ramach Usług i nie stanowi zakupu oprogramowania lub treści zawartych w Usługach.

3.3. Użytkownik nie może przekazać swojego konta żadnej innej osobie ani korzystać z konta innej osoby. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Warunkach, Użytkownikowi nie wolno kopiować, sprzedawać, odsprzedawać, wyświetlać, reprodukować, publikować, modyfikować, przenosić, rozprowadzać ani wykorzystywać komercyjnie Usług i/lub wszelkich powiązanych materiałów, a Adlegion zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych przeciwko Użytkownikowi w związku z jakimkolwiek nieuprawnionym korzystaniem z Usług lub naruszeniem Warunków przez Użytkownika, zarówno na gruncie prawa, jak i sprawiedliwości.

 

4. Dostęp do strony internetowej i usług

4.1. Adlegion zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odebrania dostępu do Witryny i/lub Konta Użytkownika oraz wszelkich Usług w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu, za powiadomieniem Użytkownika lub bez niego. O ile Użytkownik, zgodnie z ustaleniami Adlegion, nie naruszył Warunków, takie rozwiązanie nie spowoduje utraty prawa do przeglądania jakichkolwiek treści w ramach Usług, które zostały już zakupione.

4.2. Adlegion zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, anulowania dowolnej z Usług z dowolnego powodu i w dowolnym czasie bez powiadomienia w całości lub w części. Adlegion powiadomi Użytkownika w określonych przypadkach o anulowaniu i wyniku tak szybko, jak to będzie możliwe.

4.3. W przypadku, gdy Adlegion uzna, że doszło do nieuzasadnionego użycia, naruszenia bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego dostępu lub gdy naruszono którykolwiek z Warunków, Adlegion zastrzega sobie ponadto prawo do odmówienia lub uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do Witryny i/lub zakończenia świadczenia Usług oraz zamknięcia konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku rozwiązania umowy wszelkie ograniczenia nałożone na użytkownika oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w Warunkach pozostaną w mocy, a wszelkie prawa przysługujące nam wobec użytkownika do dnia rozwiązania umowy nie zostaną naruszone.

4.4. Adlegion nie udostępnia swoich Usług osobom niepełnoletnim. Osoby poniżej 18 roku życia powinny powstrzymać się od korzystania z Witryny i/lub Usług. Witryna i Usługi nie są zaprojektowane ani przeznaczone do użytku przez osoby małoletnie, a Adlegion nie zbiera danych osobowych od osób małoletnich. Jeśli takie dane zostaną przekazane, Adlegion postępuje zgodnie ze swoją Polityką Prywatności.

4.5. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, Użytkownik może wysłać prośbę o anulowanie zamówienia Usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na info@theadlegion.com, w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Skontaktowanie się z Adlegion za pośrednictwem jakiejkolwiek innej strony kontaktowej, poczty elektronicznej lub numeru w celu złożenia wniosku o zwrot kosztów nie będzie uznawane za powiadomienie o takim wniosku.

4.6. Adlegion zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku Użytkownika o anulowanie zamówienia Usługi, w przypadku gdy dostawa Usługi została zakończona, Usługa została zainicjowana lub otrzymana i są niezwłocznie udostępniane Użytkownikowi np. pobrane treści cyfrowe online.

 

5. Wykorzystanie danych

5.1. Szanujemy Twoją prywatność i będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszą Polityka Prywatności. Korzystając z Witryny i Usług, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.

5.2. Walecamy, aby przed dalszym korzystaniem z Witryny i Usług przeczytać naszą Polityka Prywatności w celu lepszego zrozumienia sposobu, w jaki zbieramy i przetwarzamy wszelkie dane użytkownika.

 

6. Brak akredytacji

6.1. Adlegion nie jest akredytowaną instytucją edukacyjną. Udział Użytkownika w kursie lub jego ukończenie i/lub otrzymanie jakichkolwiek Usług nie wiąże się z przyznaniem jakichkolwiek punktów akademickich. Żaden z zapisów w niniejszych Warunkach lub w inny sposób za pośrednictwem Usług nie zapisuje użytkownika do żadnej instytucji edukacyjnej ani na żaden kurs oferowany przez taką instytucję.

6.2. Pod warunkiem, że Użytkownik w sposób zadowalający uczestniczył lub ukończył jakikolwiek kurs lub szkolenie w ramach Usług oraz zgodnie z ustaleniami Adlegion według własnego uznania, Adlegion może wydać Użytkownikowi certyfikat ukończenia kursu lub szkolenia po jego zakończeniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie takie certyfikaty jedynie potwierdzają uczestnictwo i/lub wskazują na ukończenie kursu lub szkolenia podjętego w ramach Usług i nie są powiązane z żadną uczelnią, uniwersytetem, firmą ani inną instytucją certyfikującą, a także nie zastępują kursu odbytego w jakiejkolwiek akredytowanej instytucji akademickiej i nie przekazują kredytów akademickich ani certyfikacji przez jakąkolwiek radę zawodową lub instytucję edukacyjną bądź organizację, a ani Adlegion, ani żaden z jej przedstawicieli nie ma wobec Użytkownika żadnych zobowiązań do udzielenia mu pomocy w uzyskaniu takich kredytów lub certyfikacji.

 

7. Płatności

7.1. Aby dokonać zakupu Usług, Użytkownik musi podać jedną lub więcej ważnych, zaakceptowanych metod płatności w momencie dokonywania zakupu. Odpowiednie opłaty za Usługi są zawsze wskazane w Witrynie. Adlegion zastrzega sobie prawo do ich zmiany od czasu do czasu. Wszelkie płatności dokonywane przez użytkownika za pośrednictwem Witryny w odniesieniu do Usług podlegają niniejszym Warunkom oraz dokumentom prawnym dostępnym w Witrynie i/lub na koncie użytkownika.

7.2. Dla każdego złożonego zamówienia, po otrzymaniu płatności, zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia (“E-mail potwierdzający”).

7.3. Jeśli użytkownik zdecyduje się wejść na stronę internetową, zarejestrować konto i korzystać z Usług, które wiążą się z opłatą, użytkownik zgadza się uiścić tę opłatę i wszystkie związane z nią podatki (np. podatek od sprzedaży lub VAT) związane z taką Usługą, jeśli dotyczy. Podatek VAT zostanie obliczony i dodany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik zabezpieczy i ochroni Adlegion przed wszelkimi roszczeniami ze strony organów podatkowych z tytułu niedopłaty podatku VAT oraz wszelkich kar i/lub odsetek związanych z korzystaniem z Usług.

7.4. W celu dokonania zakupu usług Adlegion korzysta z bezpiecznych procesorów płatności należących do osób trzecich, a wszelkie informacje przekazywane przez Państwa procesorowi płatności nie są przechowywane ani kontrolowane przez Adlegion. Opłaty za transakcje zagraniczne np. opłaty za przewalutowanie lub inne opłaty związane z przetwarzaniem płatności mogą być pobierane przez wystawcę.

 

8. Linki I treści osób trzecich

8.1. Witryna może zawierać informacje i/lub linki do stron internetowych, usług, treści i materiałów kontrolowanych lub oferowanych przez osoby trzecie ("Treści Osób Trzecich"). Treści Osób Trzecich nie są monitorowane ani utrzymywane przez Adlegion, ani też Adlegion nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści Osób Trzecich.

8.2. Prosimy o zapoznanie się z wszelkimi informacjami o prawach autorskich i prawnych oraz warunkami użytkowania dotyczącymi Treści Osób Trzecich przed skorzystaniem z jakichkolwiek narzędzi lub usług takich osób. Ponadto takie Treści Osób Trzecich mogą mieć politykę prywatności inną niż Adlegion i mogą zapewniać mniejsze bezpieczeństwo niż Adlegion.

8.3. Adlegion nie gwarantuje takich Treści Osób Trzecich, w tym między innymi ich dokładności i wiarygodności oraz niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści Osób Trzecich zamieszczone lub oferowane przez osoby trzecie na Witrynie Adlegion i za pośrednictwem jej Usług i/lub oferowane przez jakiekolwiek witryny osób trzecich powiązane z Witryną Adlegion i Usługami oraz za wszelkie szkody lub straty, jakie użytkownik może ponieść w związku z dostępem do tych usług osób trzecich i Treści Osób Trzecich.

8.4. Użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się, że jest odpowiedzialny za ocenę wszelkich Treści Osób Trzecich przed podjęciem decyzji o ich wykorzystaniu, a jeśli zdecyduje się na ich wykorzystanie, korzysta z nich na własne ryzyko. Adlegion nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody i/lub koszty i/lub wydatki jakiejkolwiek natury (w tym bez ograniczeń o charakterze bezpośrednim, pośrednim lub następczym, wszelkie straty ekonomiczne, finansowe lub jakiekolwiek inne straty, utratę obrotów, zysków, biznesu lub dobrej woli), które zostały poniesione lub doświadczone w wyniku korzystania przez Ciebie z jakichkolwiek Treści Osób Trzecich, a Ty niniejszym zwalniasz Adlegion i jego urzędników z wszelkiej tego typu odpowiedzialności wynikającej z Twojej decyzji o korzystaniu z jakichkolwiek usług osób trzecich i Treści Osób Trzecich.

 

9. Własność Intelektualna

9.1. Wszelkie materiały, treści, oprogramowanie, Witryna oraz wszelkie dane stanowią własność intelektualną Adlegion i/lub dostawców będących osobami trzecimi i są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.2. Uzyskując dostęp do Witryny i/lub korzystając z Usług, użytkownik w żadnym momencie nie posiada prawa do jakiejkolwiek własności intelektualnej. Wszelkie prawa wyraźne lub domniemane w dowolnym momencie są zastrzeżone przez Adlegion. Żadna z treści zawartych w niniejszych Warunkach, Witrynie i Usługach nie przenosi na użytkownika żadnych praw własności ani innych praw zastrzeżonych, a treści te nie mogą być wykorzystywane bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

9.3. Użytkownik nie może powodować ani zezwalać na działania, które zagrażają lub uszkadzają lub zniesławiają jakąkolwiek własność intelektualną należącą do Adlegion i/lub działać przeciwko Adlegion poprzez jakiekolwiek działania.

9.4. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z Usług, użytkownik zgadza się, że uzyska dostęp do wszelkich treści wyłącznie na swój prywatny użytek, a ponadto zgadza się, że:
      a. nie publikować, nie ujawniać, nie kopiować, nie przechowywać w żadnym medium, nie modyfikować, nie pożyczać, nie dystrybuować, nie sprzedawać, nie przenosić, nie przypisywać, nie zmieniać ani nie tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Stronę internetową, treści lub Usługi lub jakąkolwiek ich część;
      b. nie tworzyć usług wykorzystujących podobne pomysły, cechy, funkcje lub grafikę Strony, treści lub Usług;
      c. nie korzystać z Witryny, treści lub Usług na zasadzie biura usług;
      d. nie korzystać z Witryny, treści i Usług w sposób niezgodny z prawem, naruszający prawo, wprowadzający w błąd, nękający lub zniesławiający, lub w jakimkolwiek niewłaściwym celu (co możemy ustalić według własnego uznania); oraz
      e. nie publikuje, nie przekazuje, ani nie łączy się z żadnym robotem, pająkiem, crawlerem, wirusem, złośliwym oprogramowaniem, koniem trojańskim, oprogramowaniem szpiegowskim lub podobnym złośliwym kodem przeznaczonym (lub mającym potencjał) do uszkodzenia, zakłócenia, narażenia na szwank lub wykorzystania Strony internetowej, Treści lub Usług lub jakiegokolwiek systemu komputerowego, serwera, routera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu związanego ze Stroną internetową.

9.5. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić Adlegion przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi lub związanymi z korzystaniem przez użytkownika z Witryny i Usług, w tym między innymi z tytułu naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub przepisów i/lub w przypadku, gdy korzystanie przez użytkownika z Witryny i Usług narusza lub w inny sposób narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności Adlegion lub innej osoby lub podmiotu.

 

10. Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

10.1. Handel i inwestowanie wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może skutkować znaczną lub całkowitą utratą środków, dlatego należy je podejmować wyłącznie z kapitałem podwyższonego ryzyka. Zakup, sprzedaż lub porady dotyczące jakichkolwiek papierów wartościowych lub instrumentów finansowych mogą być dokonywane wyłącznie przez licencjonowanego przedstawiciela branży, takiego jak, ale nie tylko, licencjonowany Broker/Dealer, Broker Wprowadzający lub licencjonowany Doradca Inwestycyjny.

10.2. ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ I NASZYCH USŁUG NIE POWINNA BYĆ TRAKTOWANA JAKO OFERTA LUB NAKŁANIANIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SPRZEDAŻY, KUPNA LUB INNEJ TRANSAKCJI DOTYCZĄCEJ JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB INNYCH INWESTYCJI.

10.3. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POTWIERDZENIE DOKŁADNOŚCI I STOSOWNOŚCI DOSTARCZANYCH MU INFORMACJI I USŁUG ZE SWOIMI DORADCAMI. ŚWIADCZENIE PRZEZ ADLEGION JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB POJAWIENIE SIĘ KONKRETNEJ OSOBY ZLECAJĄCEJ ŚWIADCZENIE JAKIEJKOLWIEK USŁUGI W IMIENIU ADLEGION NIE STANOWI REKOMENDACJI ADLEGION CO DO TREŚCI W NICH ZAWARTYCH LUB OSOBY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI. ADLEGION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK INTERAKCJE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKĄKOLWIEK OSOBĄ LUB JAKIMKOLWIEK INNYM UŻYTKOWNIKIEM USŁUG. ADLEGION NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI JAKICHKOLWIEK USŁUG.

10.4. Zwracamy uwagę, że choć informacje stanowiące treść Witryny i Usług zostały przygotowane z należytą profesjonalną starannością, to ewentualne nieścisłości lub błędy mogą nigdy nie zostać w pełni wyeliminowane. Adlegion wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, co do dokładności jakichkolwiek dostarczonych treści lub co do przydatności informacji do jakiegokolwiek celu i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, ani za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą Państwo ponieść.

10.5. Adlegion nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z niedokładności lub niekompletności informacji, zawartych na Stronie lub w Usługach.

10.6. Strony internetowe i usługi są dostarczane użytkownikowi na zasadzie "jak jest" i "jak jest dostępne" bez żadnych gwarancji udzielanych w odniesieniu do strony internetowej lub usług, w tym (ale nie ograniczone do) dorozumianych gwarancji nienaruszalności, zgodności, bezpieczeństwa, dokładności, przydatności do celu, że wszelkie informacje są aktualne lub poprawne, lub wszelkie dorozumiane gwarancje wynikające z przebiegu transakcji lub wykorzystania lub handlu.

10.7. Adlegion nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za przypadki, w których Witryna lub określone funkcje lub części Witryny staną się niedostępne.

10.8. Adlegion nie ponosi odpowiedzialności za utratę materiałów załadowanych lub przesłanych za pośrednictwem Witryny ani za komunikację wysłaną pocztą elektroniczną, która została odebrana z opóźnieniem lub nie została odebrana w ogóle.

10.9. Adlegion nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody specjalne, pośrednie lub wtórne (w tym utratę biznesu, zysków, przewidywanych oszczędności, możliwości, reputacji lub dobrej woli) niezależnie od przyczyny.

10.10. W ŻADNYM WYPADKU ADLEGION NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, INCYDENTALNE, SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE LUB POŚREDNIE, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG, LUB UTRATY DANYCH, NAWET JEŚLI ADLEGION ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ JEST UMOWA, DELIKT, ZANIEDBANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNA CZY INNA.

10.11. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Adlegion oraz jego urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów i dostawców natychmiast na żądanie, przed wszelkimi roszczeniami dotyczącymi odpowiedzialności, szkód, strat, kosztów i wydatków, w tym opłat prawnych, wynikających z naruszenia Warunków przez użytkownika lub innych zobowiązań wynikających z korzystania z Witryny i/lub Usług.

 

11. Siła wyższa

11.1. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Warunków, wynikających z jakiejkolwiek przyczyny lub przyczyn pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą, w tym, bez ograniczeń, działania Boga, aktu rządowego, wojny, pożaru, powodzi, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub choroby, eksplozji, strajków, awarii lub uszkodzeń sprzętu lub transmisji, lub innych przyczyn pozostających poza jej kontrolą, których nie można było w uzasadniony sposób zaplanować lub uniknąć, strona ta nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, niewykonanie lub za szkody drugiej strony wynikające z takiego niewykonania lub innych przyczyn.

 

12. Różne

21.1. Adlegion zachowuje prawo do edytowania, modyfikowania, uzupełniania i/lub usuwania jakiejkolwiek lub całej części Warunków lub zawartości Witryny w dowolnym czasie z powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkownika i zaleca się regularne odwiedzanie Witryny i czytanie Warunków w celu upewnienia się, że użytkownik się z nimi zgadza. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na Stronie. Jeśli nie zgadzasz się na jakąkolwiek zmianę Warunków i Strony, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z nich.

21.2. Adlegion zastrzega sobie ponadto prawo do modyfikowania lub zaprzestania w dowolnym momencie, tymczasowo lub na stałe, świadczenia jakichkolwiek Usług w całości lub w części. Użytkownik zgadza się, że Adlegion nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia jakichkolwiek lub wszystkich Usług. Żadne z postanowień Warunków nie będzie interpretowane jako zobowiązanie Adlegion do utrzymania i/lub wspierania jakichkolwiek Usług, w całości lub w części.

12.3. Adlegion ma prawo przypisywać, przenosić i podzlecać swoje prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez konieczności powiadamiania lub uzyskiwania zgody użytkownika. Użytkownik nie może jednak przypisywać, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

12.4. Jeżeli jakakolwiek część Warunków jest lub stanie się nielegalna, nieważna lub niewykonalna w jakiejkolwiek jurysdykcji, nie będzie to miało wpływu na:
        12.4.1. legalności, ważności lub wykonalności w danej jurysdykcji jakiejkolwiek innej części Warunków; lub
        12.4.2. legalności, ważności lub wykonalności w innych jurysdykcjach tej lub innej części Warunków;

12.5. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być traktowane jako partnerstwo pomiędzy Adlegion a użytkownikiem, ani też nie może stanowić, że którakolwiek ze stron jest agentem drugiej strony w jakimkolwiek celu. Użytkownik jest i przez cały czas będzie niezależnym wykonawcą, a żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma na celu ani nie powinno być interpretowane w celu stworzenia partnerstwa, joint- lub co-venture, franczyzy, agencji lub relacji pracodawca-pracownik pomiędzy Adlegion a użytkownikiem. Użytkownik nie jest agentem Adlegion i nie jest upoważniony oraz nie może reprezentować wobec osób trzecich, że jest upoważniony do podejmowania jakichkolwiek zobowiązań, przyjmowania jakichkolwiek obowiązków, podejmowania odpowiedzialności lub innego działania w imieniu Adlegion.

12.6. Niniejsze Warunki, w tym wszelkie uwagi prawne i zastrzeżenia zawarte w niniejszej Witrynie, stanowią całość umowy pomiędzy Adlegion a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania przez niego z Witryny i Usług oraz zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia w tym zakresie.

 

13. Obowiązujące Prawo

13.1. Warunki, Witryna i Usługi podlegają prawu Seszeli. Wszelkie spory powstałe pomiędzy użytkownikiem a Adlegion w związku z Witryną i/lub Usługami podlegają prawu Seszeli, a użytkownik poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów Seszeli w celu rozstrzygnięcia takiego sporu.